Oldalak

szombat, október 22, 2016

„Nem vagyok olyan, mint a többi ember…”- Évközi 30. vasárnap

Az első olvasmányból hallhattuk: „a nyomorgók jajszava áthat a felhőkön”(Sir 35,17) és kegyelmet talál, mert Isten egyedül a hozzá folyamodók szívét nézi. Ha vannak valakik, akiket a mennyei Atya jobban szeret, akkor ezek a Szentírásban a „Jahve szegényeinek” nevezettek, akik alázatos, bűnbánó, bizalommal telt lélekkel fordulnak hozzá. A Szentírás dicséri az alázatos ember imáját, aki tudatában van méltatlanságának és annak, hogy segítségre, üdvösségre szorul. Ez az ima „hatol át a felhőkön”, ennek az imádkozónak ad Isten kegyelmet és szolgáltat neki igazságot.

Az ószövetségi olvasmány kiváló bevezetőként szolgál a farizeusról és a vámosról szóló evangéliumi példabeszédhez (Lk 18,9-14), ahol Jézus szembeállítja egymással a gőgös és az alázatos ember imáját.
A farizeus szó a mai általános szóhasználatban azt a kettős magatartást bélyegezi meg, amely álszent módon mást mutat, mint amit él, s másként beszél, mint érez, illetve aki az ember szemébe mosolyog és szépeket mond, de a háta mögött kigúnyolja, elítéli és megszólja. Sajnos ez az elítélendő kettős magatartás olykor tőlünk, templomba járó keresztényektől sem idegen.
Eredetileg – Jézus korában – a „farizeus” vallási csoportosulást jelentett, ahhoz a zsidó vallási párthoz való tartozást, amely a törvény iránti tiszteletével és betű szerinti ragaszkodásával tűnt ki, és lassan „szellemi arisztokráciává” fejlődött. Sajnos idővel a törvény betűje került előtérbe, míg lelki töltete, tartalma elmaradt. A magát tökéletesnek tartó farizeus el van telve önmagával, meg elégszik a külső, előírásos igazságossággal, szíve viszont tele van gőggel és embertársa megvetésével. Az evangéliumokból kitűnik, hogy az Úr Jézus elítéli a farizeusi mentalitást, vagyis azt az állandó veszélyt, mely azzal fenyeget minden vallásos lelket, hogy az Isten keresésében, az Istennel való kapcsolat megélésében, megelégszik a törvény, az előírások, az üres, élettelen hagyományok gyakorlásával.

Ezzel az embertípussal állítja szembe Jézus a vámost, a társadalmilag és vallásilag lenézett embert. A vámos szó ma nem teszi rögtön érthetővé, hogy miért. Talán, ha adóbérlőnek, adóbehajtónak neveznénk ezt az embert, akkor mindjárt megértenénk a megvetés okát is. Ugyanis a rómaiak nem maguk hajtották be az adókat, hanem bérlőknek adták ki az adószedés jogát. Azok az államnak egy bizonyos részt fizettek, s aztán a többit a maguk zsebére szedték. A vámosok megvetett emberek voltak, akiket a pogány megszállókkal való kapcsolatuk és a gyakran zsaroló pénzbehajtás miatt a nyilvános bűnösök közé soroltak. A törvénytisztelő zsidóknak illett ezeket elkerülni, Jézus azonban másként tett.
Az izraeliták, magát a rómaiak adóigényét Isten jogait sértő dolognak tartották, a tetejében szegények is voltak, s alig-alig tudtak az adókötelezettségeknek eleget tenni. Érthető, hogy egészen különös megvetéssel sújtották azokat, akik e téren kiszolgálták az idegen hatalmat, s nem szégyelltek honfitársaik kicsikart fillérein meggazdagodni.
Ezek után nem csoda, hogy a példabeszédbeli vámos nem mert a templom belsejébe menni, szemét s kezét sem emelte az égre. „Mellét verte” – mondja a magyar szöveg. A vámos mozdulata nem tanult, szertartásos gesztus, hanem a keserűség önkéntelen megnyilatkozása. „A kétségbeesés kitörése ez – írja J. Jeremiás szentírás-magyarázó – emberünk szíven üti magát, egészen elfelejti, hol van, egészen eluralkodik rajta a fájdalom, hogy Istentől ily messzire szakadt”. Bánja bűnét, elismeri erkölcsi nyomorát, tudatában van annak, hogy méltatlan Isten kegyelmére, ezért szemét lesüti, de ajka mégse néma. Mozdulata nem betanult szertartásos gesztus, de szava az 51. zsoltár kezdete: „Isten, irgalmazz nekem!” Csak épp hozzáteszi töredelme jeléül: „Nekem, bűnösnek”.

Azt hiszem az evangéliumi szembeállítás célja mindannyiunk előtt világos: az alázatosság és a bűnbánat értékének kiemelése, mert az Isten jobban szereti a bűnbánó bűnös alázatát, mint a magát igaznak tartó ember kevélységét.

Mindkét ember ugyanazzal a szándékkal megy a templomba: imádkozni akarnak, magatartásuk azonban homlokegyenest ellenkező. A farizeus – öntudatának és jellemének megfelelően –, látszólag hálát ad Istennek, valójában dicsekszik a másik ember rovására. Maga kiválóságát emlegeti, magának tetszeleg. Imádsága monológ, egyoldalú, nem párbeszéd, mintha csak „önmagához imádkozna”. Elvakultságában odáig merészkedik, hogy Istenre is rá akarja erőltetni a „külsőt”, a látszatot, amellyel bemutatja törvénytiszteletét és jóságát. Istent azonban nem lehet dicsekvéssel meghatni.
Hiába terjeszti ki karját és emeli égre a szemeit, nem lát az orránál tovább. Hálaadása szeretetlenség: „nem vagyok olyan, mint a többi”. A magát tökéletesnek tartó farizeus el van telve önmagával, megelégszik a külső, előírásos igazságossággal, szíve viszont tele van gőggel és embertársa megvetésével.

Ezzel szemben a vámos alázatosan hátul áll meg a templomban és bűnösnek vallja magát, s mint mondtuk, az 51. zsoltárt kezdi imádkozni: „Könyörülj rajtam, Istenem!” Nem hálaadás ez, hanem kérés, rimánkodás, mégis jobban tetszik Istennek, mint a farizeus hálaadó-imádsága, ezért a vámos megigazultan és lelkileg megtisztulva tér haza. Isten előtt ugyanis csak alázatosan, igazi énünket feltárva, kegyelmet igényelve állhatunk meg.
Isten országa azoké, akik igénylik, akik tudatában vannak saját kicsiségüknek és Istenre utaltságuknak. Csak a magával elégedetlen, Istent még jobban igénylő ember hite lehet fejlődőképes. Ezért értékes annyira a vámos alázatossága.

Itt el kell mondanunk, hogy a másokkal való összehasonlítás, akármilyen eredménnyel zárul, hamis képet ad önmagunkról. Ha különbnek érezzük magunkat másoknál, akkor a gőg, a felfuvalkodottság, az elbizakodottság veszélye fenyeget, ha alábbvalónak, akkor a sárga irigységé. Csak az igazán szentek szájából hiteles annak megvallása, hogy ők a földkerekség legbűnösebb emberei; éppen azért, mert alapja nem a másokkal való összehasonlítás, hanem az isteni kegyelem túlcsorduló mértéke, amelyben részesültek.
Ők érzik igazán, hogy ehhez képest eltörpül mindaz a jó, amit tettek. Szent Ferenc atyánkról jegyezték fel, hogy egy alkalommal kijelentette: hogy ha egy gonosztevő kapott volna annyi kegyelmet Istentől, mint ő, az már régen szent volna, míg ő megmaradt bűnös és hálátlan embernek.

A mások fölötti ítélkezésnek ugyanúgy nincs helye az imádságban, mint az önmagunk méricskélésének, elítélésének vagy felmentésének. Éppen ezek a megigazulás legfőbb akadályai, mert az ember az ítélkezés révén olyan dolgokba avatkozik, amelyet Isten magának tart fenn.

Ma is vannak „vallásos” farizeusok? – kérdezhetné valaki. Bizony vannak, ilyen különleges értelemben is: nemcsak az emberek előtt képmutatók, hanem Isten előtt is. Mert hogyan lehetne nevezni azt az embert, aki hónapok, vagy évek teltével a szentgyónását azzal kezdi, hogy: „templomba járok, imádkozom, nem öltem, nem loptam, nem káromkodtam és más bűnöm nincsen”- az ilyen ember ahelyett, hogy a gyóntatószékben megvallaná vétkeit, hibáit, gyarlóságait, amiket egy jó lelkiismeretvizsgálat keretében fedezett fel, azt állítja, hogy neki semmi bűne, gyónni-valója nincsen.  - Mintha csak az evangéliumi farizeust hallanánk: „Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember: rabló, igazságtalan, házasságtörő… Kétszer böjtölök hetenként, mindenből tizedet adok”(Lk 18,11-12) – Ki is lenne igazabb nála, akiben nincs bűn és teljesíti a törvény minden előírását? Pedig a szíveket-veséket vizsgáló Isten előtt igazán nem lehet másnak látszani, mint amik vagyunk. Hitünk tanítása szerint pedig egyedül a Boldogságos Szűzanya volt bűntelen…

Igényeljük, kérjük Isten irgalmát és szeretetét! Ezért nem szégyellte a 2. vatikáni zsinat kinyilvánítani: „Az egyház bűnösöket is foglal magában; így egyszerre szent is, és folyton megtisztulásra szorul, a bűnbánatnak és a megújulásnak útját járja szüntelenül” (Lumen gentium, 8.), ne feledjük az alázatosság útja: a bűnbánat és a megújulás útja, közösségileg és egyénileg is.

Helyünket keressük a példabeszédben? Egy dolgot nyomban le kell szögeznünk. Nem arról van itt szó, hogy nincs más út: választanunk kell, jobb, ha vétkezünk, mint a vámos, mert akkor van esélyünk arra, hogy Isten kegyelmébe fogadjon; ha azonban a farizeus útján indulunk el, akkor szükségszerűen elszakadunk tőle. Érdemes Szent Pált idéznünk: „Ahol elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem... Mit mondjunk hát? Maradjunk meg a bűnben, hogy a kegyelem gyarapodjék? Isten ments!” (Róm 5, 20-6, 2)
Egy a biztos: olyan világban élünk, amelyben érvényes a farizeus és a vámos imádságáról szóló példabeszéd, olyan Istennel van dolgunk, aki a vámos imádságát többre becsüli, mint a farizeusét. De nem azért mert jobban szereti a törvényt becsületesen megtartó embernél, azt, aki bűnös, aki szabados, aki kijátssza a törvényeket, hanem mert jobban kedveli a bűnbánó alázatát, mint az önmagát igaznak tartó ember kevélységét, gőgjét.

Hasonlók volnánk a vámoshoz? Anélkül, hogy Isten cinkosunkká válnék a rosszban, mégis szabad arra gondolnunk, hogy imádságunk nincsen hiába. Nagy öröm ez, egyszer tán erőt ad ahhoz, hogy véglegesen szakítsunk a rosszal, amely életviszonyainkat egészen átjárta.

Vagy inkább a farizeushoz hasonlítanánk? Akkor szól igazán nekünk ez a példabeszéd, amelyet Jézus nem a „vámosok” vigasztalására mondott, hanem „az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották, másokat pedig megvetettek”(Lk 18,9), a „farizeusok” lelkiismeretének megmozgatására.

Nem azt kívánja Jézus, hogy tagadjuk le, ami jó van bennünk, hogy öntépő állalázattal játsszuk meg a bűnöst, a magát becsmérlő embert. Azt sem akarja, hogy mindenáron kételkedni kezdjünk önmagunkban, saját jó szándékunk hitelében. Inkább arra akar megtanítani, hogy ne csak hálálkodjunk, hanem kérjünk is, S ha mégoly sokra vittük is, akkor se magunkban bízzunk, hanem Isten kegyelmében, amely mindig ajándék. Mint az igazán nagy művészek, akik hiába alkottak remekműveket, újra meg újra „elfeledik, ami mögöttük van” és aggódva, teljes összeszedettséggel „nekifeszülnek” az előttük álló új feladatoknak (Fil 3, 13), s nem rutinból, hanem ihletből alkotnak egyre újabb és újabb remekművet.

Befejezésül szépen hangzanék, ha most azt mondanánk: Legyünk tökéletesek, mint a farizeus, de Isten elé járuljunk mégis olyan alázattal, mint a vámos! Az evangéliumban van is egy mondat, amely ezzel csaknem azonos, érdemes elgondolkodnunk rajta: „Ha megtettétek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: mihaszna szolgák vagyunk, hiszen csak kötelességünket teljesítettük” (Lk 17, 10).

Mit tudsz a rózsafüzérről?

Igazából mennyország (Heaven Is for Real)

kedd, október 18, 2016

Életed értelme... – Imre atya írása Stuttgartból

Láttam, hogy a szentmise után egyedül állsz ott, a templom előtti téren... Ezért is mentem oda hozzád, aztán meg azért is, mert még azelőtt soha nem láttalak... Elmondtad, hogy most jöttél Salgótarjánból és munkát keresel... Mivel közösség után is vágytál, és a világhálón ránk találtál, eljöttél hozzánk... Keresed életed értelmét is, mondtad...

Noha nem volt sok időnk egymásra, nekem a gyermek-koncertet kellett megnyitnom, Te barátaidhoz siettél ebédre, de annyit még megkérdeztél tőlem: „Atya szerint mi az én életem értelme?”

Azt válaszoltam Neked, hogy egyikünk sem tud a másik ember élete számára értelmet találni. Életünk értelmét mindegyikünknek saját magának kell megtalálni. Mivel minden ember más, mint a többiek, egyedi és összetéveszthetetlen, következésképp mindannyiunk életének egyedi, sajátos és összetéveszthetetlen értelme is van!

Egy dolgot viszont elárulhatok Neked, mondtam, hogy életed értelmét nem Te „csinálod”, hanem Te csak megtalálod.
Feltéve, ha egyáltalán keresed...

Hol találod meg életed értelmét? Mindennapjaidban!

Hogy az életnek értelme van, csak akkor tapasztalod meg, ha azt mindennapjaidban megtaláltad.
Az élet értelme soha nem mutatkozik meg előre, a titkáról soha nem lebbenti fel a fátylat. Őrzi titkát addig, amíg meg nem találtad...

De ez más fontos dologgal is így van: a barátsággal (miért éppen ő a barátod?), a szerelemmel (miért éppen őt szereted?), a reménnyel (miben remélsz és miért?), és más sajátosan emberi dologgal. Ezeket soha nem tudod előre megízlelni, megtapasztalni, csak akkor, ha már megélted, ha átélted őket...

Az élet értelme olyan értékes, hogy csak akkor találod meg, ha egész embervoltoddal, ha minden idegszáladdal keresed.

Láttam rajtad, hogy kissé elbizonytalanított elvont eszmefuttatásom, ezért pár konkrét dolgot is ajánlottam Neked.

Életed értelme az, ami itt és most a legfontosabb számodra...
Életed értelme az, ami a legfőképp érdekel és foglalkoztat...
Életed értelme az, amire, ha rágondolsz, szíved hevesebben ver...
Életed értelme az, amin a szíved csüng...
Életed értelme az, ami belülről hevít...
Életed értelme az, ami egész bensődet kitölti...
Életed értelme az, amivel szinte már eggyé váltál...
Életed értelme az, amiért élni akarsz...
Életed értelme az, amiért élned érdemes...

Ma is imádkoztam érted, hogy megtaláld életed értelmét!

Szeretettel,
Imre atya

Stuttgart, 2016. október 16.

Forrás: Szent Gellért

szombat, október 15, 2016

Kitartás, igazságosság és hit – Évközi 29. vasárnap

Szent Mónika
„Vajon mi lesz ebből a gyerekből?” – kérdezték az emberek Keresztelő János születésekor (Lk 1,66). Mi lesz belőle? Mi befolyásolja, alakítja egy ember sorsát, mi határozza meg, hogy mi lesz belőle? Genetikai adottságai, családi örökség, társadalmi környezet, anyagi helyzete, érdeklődése? – bizonyára ezek is.
Azonban a XX. század egyik legnagyobb teológusa és lelki írója – Romano Guardini – meglepő kijelentést tesz: „Hogy mi lesz az életünkből, az jórészt attól függ, hogy az ember hogyan imádkozik, és hogyan imádkoznak érette mások. A nagy dolgokat mindig az imádság hordozza.” (Levelek az önnevelésről, 61)
A természettudományos gondolkodáshoz szokott ember szinte hitetlenkedve szembesül Guardini gondolatával, és szívesen vitába is szállna vele, hogy bizonyítsa: a nagy dolgokat a gének hordozzák és nem az imádság. Azonban Isten szava az imént felolvasott olvasmányban és evangéliumban arról akar meggyőzni, hogy Guardininak van igaza: a nagy dolgokat az imádság hordozza. Mindkét szöveg a mély hittel végzett, kitartó imádság eredményességéről szól.

Az amalekitákkal harcoló választott nép csak úgy tudott győzni, hogy Mózes, Áron és Hur segítségével napszálltáig kitárt karral imádkozott Istenhez, miközben Józsué az amalekitákkal harcolt. A fölemelt kéz az Isten segítségéért esdő ima jele volt, ugyanakkor bátor harcra ösztönözte népét. Tanulság ebből nekünk, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet előre kiimádkozni, hanem amelyeket imával kell kísérnünk. Isten meghallgatta az állhatatos, kitartó imát és megmentette népét (Kiv 17, 8-13). Ebben az esetben a nagydolgot – az ellenség feletti győzelmet – az imádság hordozta.

Lényegében hasonlót tanít Jézus a mai evangéliumi példabeszéddel is (Lk 18,1-8), ami által azt akarja hallgatóiban elmélyíteni, hogy: „szüntelen kell imádkozni és nem szabad belefáradni”. Ez a bíró nem kereste az igazságot, és nem volt érzékeny az emberi szenvedésekkel szemben sem, noha tudta, hogy az özvegynek igaza van, és azonnal védelmet nyújthatott volna neki, de nem akart. Csupán azért segített és azért szabadította meg ellensége kezéből, hogy végre ő is megszabaduljon az asszony zaklatásától.

A szüntelen imádkozó embernek minden helyzetben kapcsolata van Istennel, vagyis nem engedi el azt a fonalat, amely összekapcsolja őt Istennel, csupán azért, mert befejezte a szöveges imát és most éppen dolgozni indult, vagy már dolgozik. Az Isten jelenlétének tudata határozza meg cselekedeteit ezekben a helyzetekben is.
A megpróbáltatások idején csak azok tudnak majd megállni, akik megtanultak imádkozva élni, akiknél az imádkozás nem formális cselekvést jelent, hanem Istennel való beszélgetést, élő, mély, személyes kapcsolatot.
 A példabeszéd következtetése szerint, ha egy gonosz bíró kényszerből mégis teljesíti a kérést, akkor elképzelhetetlen, hogy a mi Teremtő Istenünk, aki maga a szeretet, ne hallgatná meg a hozzá fordulót. A példával Jézus azt akarja megértetni, hogy Isten még inkább meghallgatja az állhatatos bizalommal hozzá fordulók könyörgését, mint az igazságtalan bíró.

Mi sokszor úgy gondoljuk, hogy nem illik Isten előtt nagyon ragaszkodnunk vágyainkhoz, elképzeléseinkhez. Egyáltalán: minek is zaklatnánk Istent kéréseinkkel? Ő jobban tudja, mire van szükségünk, szeret minket, majd elintézi a sorsunkat. Így gondolkodott talán a tékozló fiú bátyja is, amíg összeszorított fogakkal dolgozott apja mellett, s elvárta volna tőle, hogy kéretlen is adjon neki legalább egy gödölyét, hogy mulathasson a barátaival.
Hát nem a kezdetleges, az önző vallásosság jele, ha mindig a saját akaratunk teljesítésére próbáljuk rávenni Istent, ha imádságunk s szívünk tele van panaszkodással? – kérdezhetné valaki. De, bizonyára igen.
Ismerős előttünk, hogy Jézus a Getszemáni kertben így imádkozott: „Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár (a szenvedés pohara), de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd'' (Mk 14, 36). De ez az ima, Jézus életének nem a kezdetén hangzott el, hanem a végén.

Amikor minket imádkozni tanított, „kezdő fokon” épp arra biztatott, hogy tárjuk csak bátran Isten elé a vágyainkat, fogalmazzuk meg, s állhatatosan terjesszük elébe kéréseinket. Egyáltalán: legyenek vágyaink, legyen elképzelésünk arról, hogy mit szeretnénk, s a hamis kereszténység címén ne „adjuk föl előre” az élettel és az Istennel való imádságos birkózást, amely, mint Jákob viaskodása, az áldásért folyik.

Mind az ószövetségi, mind az újszövetségi szentírási szöveg derűlátóan buzdít a kitartó imádságra. Ma, borúlátó korunkban szükségünk is van a derűlátásra, mely jórészt az imádságból fakad. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy borúlátásunk a jelen, a minket körülvevő, katasztrófákkal, megpróbáltatásokkal telített világból, derűlátásunk pedig az imádságból fakad.

Érdemes megfigyelni, hogy az első olvasmány és az evangéliumi példabeszéd nem akármilyen két kérlelőt állít elénk. Eddig csak állhatatosságukra figyeltünk, de azt sem árt megfigyelnünk, hogy miféle emberek, s miféle kérést terjesztenek elő. Az első Mózes, aki végveszélyben, az ellenséggel vívott harc idején, a választott nép életben maradásáért könyörög az Úrhoz. Az evangéliumi szakaszban egy özvegy rimánkodik, akinek nincsen támasza, nincs egyebe, amiben bizakodhatnék, csak a jajveszékelés.
Ugyanis az ókorban az özvegyek igen nehéz helyzetben voltak, mivel az ókor általános szemlélete volt, hogy a nők nem számítanak teljes értékű embernek, így a nőknek jogaik sem voltak. Ezért az özvegyeket úgy lehetett büntetlenül kisemmizni, ahogy csak akarták.

Meg akar minket alázni az Isten, vagy egyáltalán miért tűri, hogy ilyen helyzetekbe kerüljenek a benne hívők? – merül föl sokszor bennünk a kérdés, a megpróbáltatások, a nehézségek idején. Néha talán valóban meg akar alázni, hogy rádöbbentsen arra, hogy nélküle nem sokra megyünk.
De azt mindenesetre akarja, hogy kérjünk, olykor azt is, hogy sokáig, hűségesén kérleljük, s bele ne fáradjunk az imádságba. Akkor vezet tovább. Esetleg odáig, hogy őszinte szívvel el tudjuk mondani azt az imádságot is, amelyet Jézus a Getszemáni kertben imádkozott: „Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár (a szenvedés pohara), de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd''.

A kitartás az imában azt jelenti, hogy egyre növekvő bizalommal közeledünk Isten felé és rá merjük bízni életünket. Maga Krisztus Urunk adott rá példát getszemáni imájával. Imádkozott egyszer, kétszer, háromszor, tehát kitartóan, Lukács evangélista szerint "még állhatatosabban imádkozott". Emberileg szólva imája hatástalan volt, mert a szenvedések kelyhét, amelynek elmúlásáért imádkozott, végül is ki kellett innia. De kiitta, ráhagyatkozva az Atya szeretetére, és így teljesült be a megváltás műve. Ez a fenntartás nélküli bizalom a kitartó ima lényege.
Aki valóban olyan közülünk, mint Mózes vagy a példabeszédben szereplő özvegyasszony, akik kitartóan tudtak imádkozni, kérni, az egészen bizonyos lehet abban, hogy őt meghallgatja az Isten.

Ezen megnyugtató igazság mellett, azonban még egy másik fontos üzenete is van a mai szentírási részeknek. Ugyanis fölmerülhet a kérdés bennünk: miért kell kitartóan, sőt erőszakosan kérni? Miért nem hallgat meg Isten az első szóra?
Talán a válasz abban rejlik, hogy Isten nem pusztán meghallgat, hanem "igazságot szolgáltat". Mert az imádkozó ember úgy véli, hogy neki igaza van. Gondoljunk csak magunkra: imáinkban úgy kérünk a magunk vagy mások számára, hogy meg vagyunk győződve arról, hogy igazunk van. Nem gondoljuk végig kéréseink összes következményét. Kérésünk nekünk jó – de nem biztos, hogy az másoknak is a lelki-üdvét szolgálja. Isten pedig mindenkinek a legjobbat akarja: „fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazaknak is, bűnösöknek is"(Mt 5,45). Isten még az Ószövetségben kinyilatkoztatta: „Talán örömöm telik a bűnös halálában - mondja az Úr, az Isten -, s nem azt akarom inkább, hogy letérjen útjáról és éljen?"(Ez 18,23) Az Újszövetségben pedig megerősítette: „Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére"(1Tim 2,4). Isten legtöbb kérésünkre azt válaszolhatná, mint Jóbnak: „Kérdezni szeretnélek, világosíts fel! Semmivé akarod tenni igazamat, el akarsz ítélni, hogy igazad legyen?”(Jób 40,7-8).
Isten igazságot szolgáltat. Igaz ügye pedig csak igaz embernek van. Közülünk pedig ugyan ki mondhatja el maradéktalanul, hogy igaz ember?

Azért kell szüntelen imádkozni, mert az ima segít igaz emberré válni. Mert még a rossz imában is a Szentlélek kisebb-nagyobb fokban beárad az ember szívébe és képes formálni azt. „Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A Lélek azonban maga jár közben értünk, szavakba nem önthető sóhajtozásokkal"(Róm 8,26). A Szentlélek alkalmassá teszi az embert arra, hogy tiszta lélekkel helyesen könyörögjön. 
A szüntelen kérés tehát az embert formálja, hogy igaz ember legyen. Hogy meg tanulja Isten Lelkével nézni a dolgokat, hogy felfedezze: Isten mindenkinek – még a legnagyobb bűnösnek is – a javát akarja. Az igazzá vált ember végül igaz kérést terjeszthet Isten elé.

Mint láttuk, mind az első olvasmány, mind pedig a Jézus-i példabeszéd egy kilátástalan szituációról, helyzetről számol be, de mindkét esetben a derűlátás kerekedik felül. Mitől? A kitartó kéréstől, mely, ha nagy sokára is, de elnyeri jutalmát. Hasonló módon minden ügyünkben kitartó imával kell Istenhez fordulni, és nem belefáradni. Újra és újra próbálkozni kell, miként teszi Mózes és az özvegyasszony is.

Hogy mi lesz belőlünk ebben a világban, az elsősorban nem az emberi ügyeskedésen és nem is a génjeinken múlik, hanem jórészt azon, hogyan tudunk imádkozni. Ha lesznek imádkozó emberek, amikor az Emberfia eljön, akkor az Emberfia talál majd hitet is a földön. Ha nem lesznek imádkozók, akkor hit sem lesz már sehol.

Kitartás, igazságosság és hit – mindhárom az imádságból ered, és mindhárom meg is mutatkozik abban, hogy valaki imádkozik. Mert az ima helyes irányba állítja életünket, Isten felé fordít. Az Istenben bízó ember pedig tudja, hogy az igazán nagy dolgok nem a tárgyalóasztaloknál, nem fehér abrosznál és nem is az emberi ügyeskedéstől függően dőlnek el, hanem Istennél. Éppen ezért kell őt hittel, bizalommal és állhatatosan kérni. Ámen.

A hét új szent életrajza, akiket Ferenc pápa vasárnap szentté avat a Szent Péter-téren

Ferenc pápa a Szent Péter-térre érkezik, 2015. - AP


15/10/2016 15:00

Salomon Leclercq (1745–1792) vértanú, világi nevén Nicolas a franciaországi Boulogne-sur-Merben született 1745. november 14-én. A szerzetesi életre szóló hívást meghallva belépett a Keresztény Iskolatestvérek kongregációba, ahol 1772-ben örökfogadalmat tett. A francia forradalom viharos és véres évei alatt az iskolatestvéreket elűzték rendházukból, Salomon egyedül maradt, hogy őrizze a házat. 1792. augusztus 15-én letartóztatták, bebörtönözték és néhány napra rá barbár módon megölték a karmelita kolostor udvarán, amely szörnyű vérengzések helyszíne lett azokban az években: 166 papot és szerzetest börtönöztek be, mert megtagadták, hogy hűségesküt tegyenek a polgári alkotmányra. Ítélethozatal nélkül lemészárolták őket és testüket a kútba vetették. Mindez 1792. szeptember 2-án történt. XI. Piusz a vértanúkat 1926-ban avatta boldoggá.

Folytatás itt a Vatikáni Rádió internetes oldalán

Carmina Renascentia – Nagykároly - Balassi Bálint: Adj már csendességet…

Balassi Bálint: Adj már csendességet… Carmina Renascentia – Nagykároly Az amatőr felvételt készítette fr. Szilveszter Régizene Fesztivál 2013. július 14. Helyszín: Csíksomlyói Kegytemplom előtti tér és Ferences kolostor belsőudvara.